11 Huàn lòu zhèng de rén méiyǒu yòng shuǐ shuàn shǒu , wúlùn mó le shuí , shuí bì bù jiéjìng dào wǎnshang , bìng yào xǐ yīfu , yòng shuǐ xǐzǎo .