Lìwèijì 19:23

23 Nǐmen dào le Jiānán dì , zāizhòng gèyàng jié guǒzi de shùmù , jiù yào yǐ suǒ jié de guǒzi rú wèi shòu gēlǐ de yíyàng . sān nián zhī jiǔ , nǐmen yào yǐ zhèxie guǒzi , rú wèi shòu gēlǐ de , shì bùkĕ chī de .