Lìwèijì 21:10

10 Zaì dìxiōng zhōng zuò Dàjìsī , tóu shàng dǎo le gāo yóu , yòu chéngjiē shèng zhí , chuān le shèng yī de , bùkĕ péng tóu sǎn fā , yĕ bùkĕ sī liè yīfu .