32 Nǐmen yào shǒu zhè rì wéi shèng ānxīrì , bìng yào kè kǔ jǐ xīn . cóng zhè yuè chū jiǔ rì wǎnshang dào cì rì wǎnshang , yào shǒu wéi ānxīrì .