Lìwèijì 25:16

16 Niánsuì ruò duō , yào zhào shǔ jiā tiān jiàzhí , niánsuì ruò shào , yào zhào shǔ jiǎn qù jiàzhí , yīnwei tā zhào shōu chéng de shùmù maì gĕi nǐ .