Lìwèijì 25:25

25 Nǐde dìxiōng ( dìxiōng zhǐ bĕn guó rén shuō xià tóng ) ruò jiànjiàn qióngfá , maì le jǐ fèn dì yè , tā zhì jìn de qīnshǔ jiù yào lái bǎ dìxiōng suǒ maì de shú huí .