Lìwèijì 27:30

30 Dì shàng suǒyǒude , wúlùn shì dì shàng de zhǒngzǐ shì shù shàng de guǒzi , shí fèn ...zhīyī shì Yēhéhuá de , shì guī gĕi Yēhéhuá wéi shèng de .