14 Yòu bǎ gaì zàng de zhīyóu hé zàng shàng suǒyǒude zhīyóu , liǎng gè yàozi hé yàozi shàng de zhīyóu , jiù shì kào yào liǎng páng de zhīyóu , bìng gān shàng de wǎngzi hé yàozi , yígaì qǔ xià , xiàn gĕi Yēhéhuá wéi huǒ jì .