Lìwèijì 5:1

1 Ruò yǒu rén tīngjian fā shì de shēngyīn ( huò zuò ruò yǒu rén tīngjian jiào rén fā shì de shēngyīn ) , tā bĕn shì jiànzhèng , què bù bǎ suǒ kànjian de , suǒ zhīdào de shuō chūlai , zhè jiù shì zuì , tā yào dāndāng tāde zuìniè .