Lùdéjì 1:1

1 Dāng shì shī bǐng zhèng de shíhou , guó zhōng zāoyù jīhuāng , zaì Yóudà Bólìhéng , yǒu yī gèrén daì zhe qīzi hé liǎng gè érzi , wǎng Móyē dì qù jìjū .