Lùdéjì 2:2

2 Móyē nǚzi Lùdé duì ná é mǐ shuō , róng wǒ wǎng tiánjiān qù , wǒ méng shuí de ēn , jiù zaì shuí de shēn hòu shí qǔ maìsuì . ná é mǐ shuō , nǚér a , nǐ zhǐguǎn qù .