Lùdéjì 2:3

3 Lùdé jiù qù le , lái dào tiánjiān , zaì shōugē de rénshēn hòu shí qǔ maìsuì . tā qià qiǎo dào le Yǐlì mǐ lè bĕn zú de rén , Bōesī nà kuaì tián lǐ .