16 Yòu duì méntǔ shuō , tīng cóng nǐmen de , jiù shì tīng cóng wǒ , qìjué nǐmen de , jiù shì qìjué wǒ , qìjué wǒde , jiù shì qìjué nà chāi wǒ lái de .