40 Mǎdà cìhou de shì duō , xīnli mángluàn , jiù jìn qián lái shuō , Zhǔ a , wǒde meìzi liú xià wǒ yī gèrén cìhou , nǐ bú zaìyì ma . qǐng fēnfu tā lái bāngzhu wǒ .