37 Zhǔrén lái le , kànjian púrén jǐngxǐng , nà púrén jiù yǒu fú le . wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhǔrén bì jiào tāmen zuòxí , zìjǐ shù shàng daì , jìn qián cìhou tāmen .