26 Búdàn zhèyàng , bìngqiĕ zaì nǐ wǒ zhī jiān , yǒu shēn yuān xiàndéng , yǐzhì rén yào cóng zhèbiān guò dào nǐmen nàbiān , shì bùnéng de , yào cóng nàbiān guò dào wǒmen zhèbiān , yĕ shì bùnéng de .