26 Daì Yēsū qù de shíhou , yǒu yī ge Gǔlìnaì rén Xīmén , cóng xiāng xià lái . tāmen jiù zhuāzhù tā , bǎ shízìjià gē zaì tā shēnshang , jiào tā bēi zhe gēnsuí Yēsū .