23 Yēsū duì tāmen shuō , nǐmen bì yǐn zhè súyǔ xiàng wǒ shuō , yīshēng , nǐ yīzhì zìjǐ ba . wǒmen tīngjian nǐ zaì Jiābǎinóng suǒ xíng de shì , yĕ dāng xíng zaì nǐ zìjǐ jiāxiāng lǐ .