13 Dìxiōng men , wǒ bú yuànyì nǐmen bú zhīdào , wǒ lǚcì déng yì wǎng nǐmen nàli qù , yào zaì nǐmen zhōngjiān dé xiē guǒzi , rútóng zaì qíyú de waìbāngrén zhōng yíyàng . zhǐshì dào rújīn réng yǒu zǔgé .