1 Yēsū cóng nàli qǐshēn , lái dào Yóutaì de jìngjiè , bìng Yuēdànhé waì . zhòngrén yòu jùjí dào Tānàli , tā yòu zhào cháng jiàoxun tāmen .