46 Dào le Yēlìgē . Yēsū tóng méntǔ bìng xǔduō rén chū Yēlìgē de shíhou , yǒu yī ge tǎofàn de xiāzi , shì dǐ mǎi de érzi bā dǐ mǎi , zuò zaì lùpáng .