3 Yēsū zaì Bódàní zhǎngdà má fēng de Xīmén jiā lǐ zuòxí de shíhou , yǒu yī ge nǚrén , ná zhe yī yù píng zhì guì de zhēn nǎ dā xiānggāo lái , dǎpò yù píng , bǎ xiānggāo jiāo zaì Yēsū de tóu shang .