4 Yīnwei rén duō , bùdé jìn qián , jiù bǎ Yēsū suǒ zaì de fángzi , chāi le fáng dǐng , jì chāi tōng le , jiù bǎ tānzi lián suǒ tǎng wò de rùzi dōu zhuì xià lái .