25 Yēsū kànjian zhòngrén dōu paó shang lái , jiù chìzé nà wūguǐ , shuō , nǐmen lóng yē de guǐ , wǒ fēnfu nǐ cóng tā lǐtou chūlai , zaì búyào jìn qù .