26 Nà guǐ hǎnjiào , shǐ háizi dàdà de chōu le yī zhèn fēng , jiù chūlai le . háizi hǎoxiàng sǐ le yī bān , yǐzhì zhòngrén duō bàn shuō , tā shì sǐ le .