11 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , cóng rì chū zhī dì dào rìluò zhī chù , wǒde míng zaì waì bāng zhōng bì zūn wéi dà . zaì ge chù , rén bì fèng wǒde míng shāoxiāng , xiàn jiéjìng de gōngwù . yīnwei wǒde míng zaì waì bāng zhōng bì zūn wéi dà .