23 Yǒu rén zaì zhè chéng bīpò nǐmen , jiù taó dào nà chéng qù . wǒ shízaì gàosu nǐmen , Yǐsèliè de chéngyì , nǐmen hái méiyǒu zǒu biàn , Rénzǐ jiù dào le .