57 Tāmen jiù yànqì tā . ( yànqì tā yuánwén zuò yīn tā diēdǎo ) Yēsū duì tāmen shuō , dàfán xiānzhī , chúle bĕn dì bĕn jiā zhī waì , méiyǒu bú beì rén zūnjìng de .