8 Tǎngruò nǐ yī zhǐ shǒu , huò shì yī zhǐ jiǎo , jiào nǐ diēdǎo , jiù kǎn xià lái diūdiào . nǐ quē yī zhī shǒu , huò shì yī zhi jiǎo , jìnrù yǒngshēng , jiàng rú yǒu liǎng shǒu liǎng jiǎo , beì diū zaì yǒng huǒ lǐ .