Mǎtaìfúyīn 20:25

25 Yēsū jiào le tāmen lái , shuō , nǐmen zhīdào waìbāngrén yǒu jūnwáng wéi zhǔzhì lǐ tāmen , yǒu dàchén cāo quán guǎnshù tāmen .
Do Not Sell My Info (CA only)