73 Guò le bù duō de shíhou , pángbiān zhàn zhe de rén qián lái , duì Bǐdé shuō , nǐ zhēn shì tāmen yī dǎng de . nǐde kǒuyīn bǎ nǐ lù chūlai le .