64 Yīncǐ , qǐng fēnfu rén jiāng fùnmù bǎshǒu tuǒdàng , zhídào dì sān rì . kǒngpà tāde méntǔ lái bǎ tā tōu le qù , jiù gàosu bǎixìng shuō , tā cóng sǐ lǐ fùhuó le . zhèyàng , nà hòulái de míhuò , bǐ xiānqián de gèng lìhaì: le .