5 Nǐ zhè jiǎmàowéishànderén , xiān qùdiào zìjǐ yǎn zhōng de liángmù , ránhòu cáinéng kàn de qīngchu , qùdiào nǐ dìxiōng yǎn zhōng de cì .