Mǎtaìfúyīn 8:16

16 Dào le wǎnshang , yǒu rén daì zhe xǔduō beì guǐ fù de , lái dào Yēsū gēnqián , tā zhǐ yòng yī jù huà , jiù bǎ guǐ dōu gǎn chū qù . bìngqiĕ zhì hǎo le yīqiè yǒu bìng de rén .
Do Not Sell My Info (CA only)