6 Nǐmen bì zāoyù hēi yè , yǐzhì bù jiān yìxiàng . yòu bì zāoyù yōuàn , yǐzhì bùnéng zhān bo . rìtou bì xiàng nǐmen chén luō , báizhòu biàn wèi hēiàn .