4 Dào le zāo zāi de shíhou , zhèxie rén bì āi qiú Yēhéhuá , tā què bù yīngyún tāmen . nàshí tā bì zhào tāmen suǒ xíng de è shì , xiàng tāmen yǎn miàn .