Mínshùjì 1:24

24 Jiādé zǐsūn de hòudaì , zhào zhe jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì , fán néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de , gōng yǒu sì wàn wǔ qiā liù bǎi wǔ shí míng .