Mínshùjì 1:44

44 Zhèxie jiù shì beì shǔ diǎn de , shì Móxī , Yàlún , hé Yǐsèliè zhōng shí èr gè shǒulǐng suǒ shǔ diǎn de . zhè shí èr gèrén gè zuò gè zōngzú de daìbiǎo .