45 Zhèyàng fán Yǐsèliè rén zhōng beì shǔ de , zhào zhe zōngzú cóng èr shí suì yǐwaì , néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de , gōng yǒu liù shí wàn líng sān qiā wǔ bǎi wǔ shí míng .