Mínshùjì 1:51

51 Zhàngmù jiàng wǎng qián xíng de shíhou , Lìwèi rén yào chāi xiè . jiàng zhī dā de shíhou , Lìwèi rén yào shù qǐ . jìn qián lái de waìrén bì beì zhìsǐ .