53 Dàn Lìwèi rén yào zaì fǎ jǔ zhàngmù de sìwéi ān yíng , miǎndé fèn nù líndào Yǐsèliè huì zhòng . Lìwèi rén bìng yào jǐn shǒu fǎ jǔ de zhàngmù .