Mínshùjì 11:1

1 Zhòng bǎixìng fā yuànyán, tāmende è yǔ dádào Yēhéhuá de ĕr zhōng . Yēhéhuá tīngjian le jiù nùqì fā zuò , shǐ huǒ zaì tāmen zhōngjiān fùnshāo , zhí shāo dào yíng de biānjiè .