Mínshùjì 11:12

12 Zhè bǎixìng qǐ shì wǒ huái de tāi , qǐ shì wǒ shēng xià lái de ne , nǐ jìng duì wǒ shuō , bǎ tāmen bào zaì huái lǐ , rú yǎng yù zhī fǔ bào chī nǎi de háizi , zhí bào dào nǐ qǐshì yīngxǔ gĕi tāmen zǔzong de dì qù .