11 Móxī duì Yēhéhuá shuō , nǐ wèihé kǔdaì púrén , wǒ wèihé bú zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , jìng bǎ zhè guǎnlǐ bǎixìng de zhòng rèn jiā zaì wǒ shēnshang ne ,