Mínshùjì 11:24

24 Móxī chū qù , jiàng Yēhéhuá de huà gàosu bǎixìng , yòu zhāo jù bǎixìng de zhǎnglǎo zhōng qī shí gèrén lái , shǐ tāmen zhàn zaì huì mù de sìwéi .