Mínshùjì 11:25

25 Yēhéhuá zaì yún zhōng jiànglín , duì Móxī shuōhuà , bǎ jiàng yǔ tā shēnshang de líng fēn cì nà qī shí gè zhǎnglǎo . líng tíng zaì tāmen shēnshang de shíhou , tāmen jiù shòu gǎn shuōhuà , yǐhòu què méiyǒu zaì shuō .