Mínshùjì 13:26

26 Dào le Bālán kuàngyĕ de Jiādīsī , jiàn Móxī , Yàlún , bìng Yǐsèliè de quánhuì zhòng , huí bào Móxī , Yàlún , bìng quánhuì zhòng , yòu bǎ nà dì de guǒzi gĕi tāmen kàn .