Mínshùjì 14:18

18 Yēhéhuá bú qīngyì fānù , bìng yǒu fēngshèng de cíaì , shèmiǎn zuìniè hé guō fàn . wàn bú yǐ yǒu zuì de wéi wú zuì , bì zhuī tǎo tāde zuì , zì fǔ jí zǐ , zhídào sān , sì daì .