Mínshùjì 14:22

22 Zhèxie rén suī kànjian wǒde róngyào hé wǒ zaì Āijí yǔ kuàngyĕ suǒ xíng de shénjī , réngrán shìtan wǒ zhè shí cì , bú tīng cóng wǒde huà ,