Mínshùjì 15:3

3 Ruò yuànyì cóng niú qún yáng qún zhōng qǔ niú yáng zuò huǒ jì , xiàn gĕi Yēhéhuá , wúlùn shì Fánjì shì píngān jì , wéi yào hái tè xǔ de yuàn , huò shì zuò gānxīn jì , huò shì fùng nǐmen jiéqī xiàn de , dōu yào fèng gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng zhī jì .